دیروز دانش آموزان سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی امتحان جبر و احتمال

داشتند که سوالات و پاسخ آن بصورت زیر است:

لینک دانلود سوال جبرخرداد نود و یک