از لینک زیر می توانید جدول قبول شدگان رشته ی تجربی در ۀزمون سراسری

 91 رامشاهده کنید :(با تشکر از سایت گزینه 2 )

لینک دانلود