از لینک زیر می توانید نمودارهای مختلف مربوط به تمارین و مثال های 

کتاب جدید دیفرانسیل را مشاهده کنید.بررسی رفتار توابع در حد در بی نهایت 

و همجنین نقاط ناپیوستگی و مشتق ناپذیری و مجانب ها در این نمودارها

 به وضوح مشخص گردیده است.