مطابق معمول هرسال قسمت های حذف شده از کتاب های دبیرستانی بصورت 

زیراست: