برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل 4 درس نهایی دوره ی

پیش دانشگاهی که در دی 91 برگزار شد بصورت زیر است: