برنامه امتحانات نهایی خرداد 92 که امسال بجای خرداد از 25 

اردیبهشت آغاز می گردد بصورت زیر است :