سوالات و پاسخ های آزمون قلم چی را می توانید از لینک زیر 

دانلود نمایید.تمامی پایه ها و رشته ها در آن قراردارد.