زندگی قافیه ی باران است        گرزمستان شوم 
                          و
         درختان امیدم همه بی برگ شوند 

  دوستانم همه از جنس بهار
                      و
                    به اندازه ی باران خدا زیبایند

        دوستان پیشاپیش عیدتان مبارک 

KamYab.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی