سوالات خرداد ماه 1391 همراه با پاسخ بصورت زیر است: