این شعررایکی ازبازدیدکنندگان برایم فرستاد.باتشکرازایشان :

نگهدار حریم علم و دانش


شنو از دانشی که بی کران است شگفتی ها دراین دریا نهان است

ریاضی مثل یک قوی سبکبار به نرمی بر روی هستی روان است

درخشنده تر از یک قرص خورشید فروغش بین دانش ها عیان است

دونده همچو آهوی سبک پی به باغ علم و دانش او دوان است

هماره غرق گلهای بهاری علوم پایه را بی او، خزان است

نگهدار حریم علم و دانش علوم پایه گله، او شبان است

حسابان درگلستان ریاضی بسی خرم چو یک سرو چمان است

مکان هندسی بسیار زیباست تو گویی باغ زیبای جنان است

عروسی همچو مشتق در حسابان به مثل دلبری ابرو کمان است