در این قسمت سوالات ریاضی سه ( سال سوم تجربی ) را که در ترم اول

 از دانش آموزان شهید بهشتی امتحان گرفتم قرار دادم :