از لینک زیر می توانید برنامه امتحانات نهایی سال سوم و چهارم دبیرستان

در اردیبهشت و خرداد 1393 را دانلود نمایید :