فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی
          
               چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم
                                  
                             خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد
                  
                 من هم چون خدایم تو را دارم


عارفان علـم عاشـق می شوند             بهـترین مردم معلـم می شـوند

عشق با دانش متمم می شود             هر که عاشق شد معلم می شود


    کارت پستال های تبریک روز معلم