ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

                             عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

افطار به می ، کرد برم پیر خرابات
                             
                             گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

                              در حضرت حق این عملت بارور افتاد

از دیوان اشعار امام خمینی (ره)