ضمن تشکر از مشاوران خوب و زحمتکش متاسفانه  مشاوران زیادی هستند

 که درزمینه مطالعه دروس به دانش آموزان ( بخوانید به جیب خود) کمک

 می کنند و متاسفانه بعضی از آنان که حتی اصول اولیه آنرا نمی دانند فقط

 به ازای دریافت پورسانت از دبیران مختلف و هدایت دانش آموزان به سمت

 آنها  با سرنوشت و آینده دانش آموزان بازی کرده و در این میان بازم

 متاسفانه فقط زمانی این دانش آموزان متوجه شده که کارنامه کنکور

 در مرداد ماه بدست شان میرسد. بیایید بادر نظر گرفتن وجدان و

قرار دادن خودتان بجای خانواده های این قبیل دانش آموزان سرنوشت شان

 را بازیچه خودتان قرار ندهید.