اگر از غم هایت روزی صدبار مشتق بگیری

                      از اضطراب هایت ریشه n ام بگیری
       
                                      و از ترسهایت بی نهایت حد بگیری
آنگاه خواهی دید که:

 مجموع غمهایت به صفر میل میکند

                    و lim در قلبت بی نهایت میشود

اگرنتوانستی بر مصائب چیره شوی میتوانی :
                           
                     به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی...

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد با استفاده از هم ارزی میتوان آن 

را رفع ابهام کنی...

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی مزاحم احساس کردی اندیشه ات

 را به جزء صحیح ببرتا ناخالصی های ذهنت را ببرد و ذهنی بدون تشویش

 به تو تحویل دهد!اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده تا بنا به قضیه فشار

 روح تو نیز به شادی مطلق برسد!اگر در جزئی از زندگیت نا پیوستگی

 احساس کردی میتوان آن را به ناپیوستگی رفع شدنی تبدیل کنی!

برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادی هایت را با استفاده از

 انتگرال محاسبه کنی!میتوان از شادی و امید زندگی دنباله ای بسازی که

 حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد!و اگر در این طریق به راستی ایمانت

 شک کردی نادرستی آن شک ها را با برهان خلف نقص کن ...عوامل منفی

 شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر و بگذار تا به تو شخصیت مثبت دهد!

از روحت انتگرال بگیر و بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد که بالاترین

 کران آن خدا باشد!