به اطلاع دبیران محترم ریاضی می رساند که در کتاب جبر و

 احتمال چاپ 1394 اصلاحات زیر باید صورت گیرد:

1- سوال 9 تمرین صفحه 28 بایستی به صورت ((به برهان

خلف ثابت کنید اگر p˃3 عددی اول باشد آنگاه به یکی از 

دو صورت p=6k+1 یاp=6k+5 نوشته می شود.) اصلاح شود.

2- سوال 5 تمرین صفحه 30 بایستی به صورت ((در یک

دبیرستان با 255 دانش آموز ثابت کنید حداقل 4 نفر روز، 

هفته و ماه تولد یکسان دارند.)) اصلاح شود.