از لینک زیر می توانید سوالات آزمون های غیر حضوری

 قلم چی رشته تجربی را دانلود نمایید: